Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2022

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013 04:29

Άδεια ακτινολογικού εξοπλισμού

Τα οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια (Χ-Οδ) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ακτινολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας, (παρ. 3.4.1.2), ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μπορεί να είναι οδοντίατρος, ενώ για τα εργαστήρια Χ-Οδ στα οποία είναι εγκατεστημένο πανοραμικό κεφαλομετρικό μηχάνημα, οδοντίατρος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ακτινολογία. Η εκπαίδευση αυτή εγκρίνεται από την Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Απο τις 01/01/2014 υπεύθυνες για τις εκδόσεις αδειών λειτουργίας και πιστοποιητικών καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού είναι η κατά τόπου Οδοντιατρικοί Σύλλογοι (άρθρο 35,37 Ν. 4316/2014).

Για την χορήγηση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής απαιτείται:

Διαδικασία για ορθοπαντομογράφους:

1.

Έκδοση άδειας σκοπιμότητας. Χορηγείται από τη Νομαρχία με γνωμοδότηση του Υπουργείο Υγείας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • 1. επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο,
 • 2. επικυρωμένο αντίγραφο άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο και σε περίπτωση νέου εργαστηρίου, το καταστατικό της εταιρείας,
 • 3. έγγραφα που να αποδεικνύουν την επάρκεια υποδομών του εργαστηρίου εις διπλούν (κτιριακών, μηχανολογικών κτλ) (αρχιτεκτονική μελέτη),
 • 4. επιχειρηματικό σχέδιο από το οποίο αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του φορέα με βάση τις τεχνολογικές και κλινικές δυνατότητες των μηχανημάτων,
 • 5. επιστημονική επάρκεια ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού (εκπαίδευση, εμπειρία),
 • 6. δήλωση αναφορικά με το προσωπικό που θα εργαστεί στο εργαστήριο,
 • 7. δήλωση ακριβούς περιγραφής τεχνολογικών χαρακτηριστικών του προτεινόμενου μηχανήματος.

Διαδικασία :

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην οικεία Περιφέρεια αίτηση στην οποία αναγράφεται το αντικείμενο (ιατρικές πρακτικές, διαδικασίες, εξοπλισμός, στοιχεία προσωπικού κλπ.) για το οποίο ζητείται η έκδοση της άδειας σκοπιμότητας και ακολούθως η Περιφέρεια αποστέλλει προς την Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας τον υπηρεσιακό φάκελο, μαζί με έκθεση η οποία πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία για κάθε ένα από τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στη νομοθεσία.
Η Άδεια Σκοπιμότητας χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας. 

2.

Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής. Χορηγείται από τη ΕΕΑΕ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • 1. αίτηση για Προέγκριση Κατασκευής,
 • 2. άδεια σκοπιμότητας,
 • 3. μελέτη ακτινοπροστασίας χώρων – θωρακίσεις,
 • 4. σχέδια – κάτοψη και τομή,
 • 5. άδεια πολεοδομίας – Χρήση χώρων – Στατική επάρκεια κτηρίου.

Διαδικασία :
Η ΕΕΑΕ ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά, εκδίδει έκθεση ακτινοπροστασίας και χορηγεί Προέγκριση Κατασκευής για την έναρξη της κατασκευής του εργαστηρίου. Το κόστος χρέωσης για την αξιολόγηση των Μελετών Ακτινοπροστασίας καταβάλλεται στην ΕΕΑΕ.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εργαστηρίου:
ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής, ο οποίος εκπόνησε τη Μελέτη Ακτινοπροστασίας, υποχρεούται να επιβλέπει την κατασκευή του εργαστηρίου και ειδικότερα των θωρακίσεων. Επίσης, ο Ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΕΑΕ για την κατασκευή του εργαστηρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Ακτινοπροστασίας.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΑΕ για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του εργαστηρίου και της τοποθέτησης των απαιτούμενων θωρακίσεων, ώστε εκείνη να προχωρήσει στην πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου της πιστότητας εκτέλεσης της εγκριθείσας μελέτης.

3. Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας. Χορηγείται από την ΕΕΑΕ.
4. Έκδοση άδειας λειτουργίας. Χορηγείται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής με βάση το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΕΕΑΕ.

Διαδικασία για απλά οπισθοφατνιακά ακτινογραφικά συστήματα

1.

Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • 1. άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος (από αρχείο Ο.Σ.)
 • 2. άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου (από αρχείο Ο.Σ.)
 • 3. έκθεση έλεγχου από Ακτινοφυσικό Ιατρικής που υποβάλλεται εις διπλούν και περιλαμβάνει:
  α) περιγραφή του εξοπλισμού,
  β) έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από την χρήση τους και
  γ) κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται ή χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων , το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων,
 • 4. πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος (για νέο μηχάνημα),
 • 5. βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή), καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών. Αίτηση προς την ΕΕΑΕ του ενδιαφερομένου για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Διαδικασία :

Ο Σύλλογος με επιστολή του προωθεί τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Α.Ε. Η ΕΕΑΕ εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και το αποστέλλει στον Ο.Σ. 

 

Η χορηγούμενη Άδεια έχει ισχύ για 5 χρόνια. Τρεις μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας, ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος υποβάλλει στον Οδοντιατρικό Σύλλογο αίτηση για την ανανέωση του πιστοποιητικού και της άδειας συνυποβάλλοντας νέα έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης που εκδίδεται από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, όπως ανωτέρω.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • canonical: http://www.osxa.gr/gia-odontiatrous/dikaiologitika-adeies/adeia-aktinologikoy-eksoplismoy
Διαβάστηκε 5005 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 12:50

Σχετικά Άρθρα

Σεμινάρια-Συνέδρια-Ημερίδες

Ιστορικό επισκέψεων

Σήμερα
Χθές
Αυτήν την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Συνολικά
769
2544
10651
70715
3661803

4.33%
8.35%
2.63%
0.30%
0.21%
84.18%

Η IP σας : 18.208.187.128