Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2023

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 15:32

Αιτήσεις - Έντυπα - ΦΕΚ

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων στα αιτήματα τους προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής παραθέτουμε παρακάτω διάφορα χρήσιμα έγγραφα σε μορφή pdf :

 

Αιτήσεις
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Έναρξη Λειτουργίας Οδοντιατρείου
Αγορανομική διάταξη
Πρόταση ΕΟΠΥΥ για Οδοντιατρική Περίθαλψη
Φ.Ε.Κ.
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 

Αιτήσεις
Αίτηση εγγραφής
Αίτηση προς Ο.Σ. Χαλκιδικής - γενικής χρήσης
Αίτηση βεβαίωσης μέλους και οικονομικής ενημερότητας
Αίτηση βεβαίωσης διαγραφής λόγω συνταξιοδότησης
Αίτηση βεβαίωσης μεταγραφής
Αίτηση βεβαίωσης διαγραφής
Αίτηση υποψηφιότητας στις εκλογές - Διοικητικό Συμβούλιο
Αίτηση υποψηφιότητας στις εκλογές - Εξελεγκτική επιτροπή
Αίτηση υποψηφιότητας στις εκλογές - Εκπρόσωπος στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο.
Αίτηση για την χορήγηση Άδειας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών - πρός την ΕΕΑΕ
Αίτηση για την χορήγηση Άδειας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών - πρός τον Σύλλογο
Αίτηση για την ανανέωση Άδειας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών - πρός τον Σύλλογο
epistrofi stin korifi
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Εγγραφή στον Ο.Σ. Χαλκιδικής
Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Υγειονομικών
Έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση Λειτουργίας
Άδεια ακτινολογικού εξοπλισμού
epistrofi stin korifi
Έναρξη λειτουργίας οδοντιατρείου
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ΙΦΠΥΠΦΥ
Ιδιωτικό Συμφωνητικό - Απλή συστέγαση
Ιδιωτικό Συμφωνητικό - Κοινή Βεβαίωση Λειτουργίας
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986
epistrofi stin korifi
Υποχρεωτικές πινακίδες στα Ιατρεία
Ενημερωτική πινακίδα για Αποδείξεις
Ενημερωτική πινακίδα για P.O.S.
epistrofi stin korifi
Πρόταση ΕΟΠΥΥ για Οδοντιατρική Περίθαλψη
Πρόταση ΕΟΠΥΥ (Δεκέμβριος 2013) - δεν ισχύει πλέον
epistrofi stin korifi
Φ.Ε.Κ.
ΓΠ οικ. 4963 ΦΕΚ Β 2308-27-08-2014 Τεχνικές προδιαγρφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
ΓΠ οικ. 72218 ΦΕΚ Β 2302-27-08-2014 Τροποποίηση του Παραρτήματος Α και Β του Προεδρικού Διατάγματος 84/2001 «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ)»
Νόμος 4238-2014 - Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4213-2013 - Προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογήςτων δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις
Αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΦΕΚ 3054/2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση 146163/2012 - Μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
Nόμος 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./οικ24948/2012 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων
Νόμος 4025/2011 - Ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης κέντρα αποκατάστασης αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις
Νόμος 3919/2011 - Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
Νόμος 3892/2010 - Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων
Νόμος 3879/2010 - Ανάπτυξη δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 3861/2010 - Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
Νόμος 3850/2010 - Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
Νόμος 3846/2010 - Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις - τροποποίηση Δεοντολογικού Κανονισμού
Προεδρικό Διάταγμα 180/2009 - Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Προεδρικό Διάταγμα 39/2009 - Δεοντολογικός Κανονισμός
Προεδρικό Διάταγμα 121/2008 - Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων
Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 - Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Νόμος 2345/1995 - Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κονωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις
Νόμος 2256/1994 - Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικου προσωπικού και άλλες διατάξεις
Νόμος 2194/1994 - Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
Νόμος 1278/1982 - Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Νόμος 1026/1980 - Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων
Νόμος 1565/1939 - Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
epistrofi stin korifi
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 L 88/45 (04/04/11-2011) - «Περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο διασυνοριακής περίθαλψης»
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
epistrofi stin korifi

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • canonical: http://www.osxa.gr/aitiseis-entypa-fek
Διαβάστηκε 8450 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 20:03

Σχετικά Άρθρα

Σεμινάρια-Συνέδρια-Ημερίδες